สำันักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี
ข่าวสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่ประมาณ 3,576.5 ตร.กม. เท่ากับ 0.7% ของพื้นที่ประเทศ แบ่งการปกครองเป็น 13 อำเภอ 21 เทศบาลและ 103องค์การบริหารส่วนตำบลใน
ปี 2548 มีประชากรรวม 682,310 คน เป็นกำลังแรงงานรวม 385,825 คน หรือ
ร้อยละ56.55ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมและเมืองเกษตรกรรมและเป็นศูนย์กลางการ
คมนาคมที่เชื่อมโยงไปสู่ภาคต่าง ๆ ของประเทศ โดยมีจำนวนสถานประกอบกิจการ
ประมาณ 3,157 แห่ง รวมลูกจ้างประมาณ 140,154 คน ซึ่งลูกจ้างส่วนใหญ่ทำงาน
อยู่ในพื้นที่บริษัท เอส ไอ แอล ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด กลุ่มกิจการ ผลิตปูนซีเมนต์
กระเบื้องเซรามิค และกิจการผลิตอาหารแปรรูปจากสัตว์ เป็นต้น

ข้อมูลทั่วไป
ตารางแสดงข้อมูลด้านแรงงาน
อำเภอ
จำนวนสถานประกอบการ (แห่ง)
จำนวนลูกจ้าง
อำเภอเมือง
886
21,546
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
205
4,035
อำเภอพระพุทธบาท
274
11,551
อำเภอดอนพุด
15
369
อำเภอหนองโดน
19
254
อำเภอบ้านหมอ
203
8,964
อำเภอแก่งคอย
527
36,173
อำเภอมวกเหล็ก
115
2,505
อำเภอวังม่วง
53
4,003
อำเภอหนองแค
626
41,142
อำเภอวิหารแดง
112
6,200
อำเภอเสาไห้
112
3,200
อำเภอหนองแซง
10
212
รวม
3,157
140,154

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสระบุรี
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

จัดทำโดย
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี
673/1 ถ. พิชัยรณรงค์สงคราม ต. ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร./โทรสาร 0-3621-1619 / 0-3621-2553,0-3623-0348

ข้อมูล:สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี
ณ เดือนธันวาคม 2548