• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ที่เที่ยว
วัดป่าสว่างบุญ

     ตั้งอยู่ที่ อ.แก่งคอย เนื้อที่กว่า ๔๐๐ ไร่ ประชาชนนิยมมาปฏิบัติธรรมในช่วง วันหยุดสุดสัปดาห์ สิ่งที่โดดเด่นของวัด คือมหาเจดีย์นับรวมกันได้ ๕๐๐ ยอด มีชื่อเต็มว่า “พระมหารัตนโลหะเจดีย์ศรีศาสนโพธิสัตว์สว่างบุญ” มีเจดีย์องค์ประธาน เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ เมตร มีทั้งหมด ๙ ชั้น มีบริวาร ๕๐๐ องค์ เจดีย์ประธานองค์ใหญ่อยู่ตรงกลางและมีองค์เจดีย์รายองค์เล็กตั้งลดหลั่นกันลงมาอยู่รอบๆทิศตัวองค์เจดีย์เป็นปูนปั้นรูปแบบ สวยงามประณีตเคลือบสีทอง ทั้งหมดทุกองค์ผนังด้านในของเจดีย์องค์ประธานประดับกระจกทับทิม โดยรอบสวยงาม มีภาพพระธาตุเจดีย์สำาคัญๆ ทั่วประเทศไทยประดับไว้ด้านบนภายในองค์เจดีย์ ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศเนปาลอินเดีย ศรีลังกาและสาธารนุชน มาร่วมบรรจุในพระมหาเจดีย์ครบทั้ง ๕๐๐ ยอด รวมทั้งได้นำาพระบรมสารีริกธาตุ วัตถุมงคล และของมีค่ามาสักการะบูชาจำานวนมากบรรจุอยู่ในพระเจดีย์องค์ประธาน  

 
ที่เที่ยวใกล้เคียง :
แสดงความคิดเห็น