• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ที่เที่ยว
วัดพระพุทธฉาย

     ตั้งอยู่เชิงเขาปถวี (ปฐวี) ตำาบลหนองปลาไหลเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธฉาย หรือรอยพระพุทธรูปปรากฏอยู่บนแผ่นหิน ตั้งอยู่บนชะง่อนผา มีการสร้างมณฑปครอบไว้ มีบันไดจากบริเวณวัดด้านล่างขึ้นไปยังมณฑปและต่อไปยังหน้าผาซึ่งอยู่ เหนือมณฑปขึ้นไป ที่บริเวณเชิงผามีภาพเขียนลายเส้นยุคก่อนประวัติศาสตร์      นอกจากนี้ยังพบรอยพระพุทธบาทเบื้องขวา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ กรมศิลปากรได้ทำาการบูรณะปฏิสังขรณ์มณฑปบนภูเขาบริเวณวัดพระพุทธฉาย และเมื่อรื้อพื้นซีเมนต์พบรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาอยู่ใต้ทรายปรากฏเห็นเป็นรูปรอยประทับในหิน

 
ที่เที่ยวใกล้เคียง :
แสดงความคิดเห็น