• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ที่เที่ยว
หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไท-ยวน

     ตั้งอยู่ที่ อ.เสาไห้ เป็นเรือนไม้ทรงไทยมีอายุประมาณ ๘๐-๑๐๐ ปี เจ้าของบ้าน คือ อาจารย์ทรงชัย วรรณกุล ผู้จัดสถานที่แห่งนี้ให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวไทยวน ซึ่งเป็นชาวไทกลุ่มหนึ่งที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ทางตอนเหนือ ของประเทศไทย บริเวณเชียงแสน และอพยพเข้ามาอยู่ที่นี่บริเวณริมแม่น้ำป่าสัก เมื่อกว่า ๒๐๐ ปีที่แล้ว จัดแสดงรวบรวมภาชนะ อาวุธ เครื่องมือทำมาหากิน และผ้าทอลายโบราณที่มีอายุกว่าร้อยปี ได้แก่ ผ้ามุกยกดอก ผ้าลายขิด ผ้าจก ชาวไทยวนสระบุรี มีการใช้ภาษาถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนคือ ภาษายวนหรือ ภาษาล้านนา โดยมักเรียกตัวเองว่า “คนยวน” มีความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม โดยการ อนุรักษ์และปลูกฝังให้ชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงาม ที่สืบทอดมาจากถิ่นฐานเดิม ให้คงอยู่ต่อไป อาทิเช่น งานบุญสลากภัตร งานถวายปราสาทผึ้ง การเล่นดนตรี การร่ายรำ การทานขันข้าว (การตานขันข้าว/ การถวายพาทาน) เพื่ออุทิศให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว การทำบายศรี

 
ที่เที่ยวใกล้เคียง :
แสดงความคิดเห็น