เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 • ปรับขนาด
  ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงาน
 • เสมียนตราจังหวัดสระบุรี 036-313791
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี 036-211545
 • ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี 036-211541
 • หน่วยตรวจสอบภายใน 036-211458
 • กลุ่มงานอำนวยการ 036-211458
 • กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 036-230347
 • กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 036-220439
 • กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 036-211679
 • สำนักงานจังหวัดสระบุรี 036-211458