• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงาน
 • เสมียนตราจังหวัดสระบุรี 0 3634 0717
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี 0 3634 0722-5
 • ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี 0 3634 0713-14,15
 • หน่วยตรวจสอบภายใน 0 3634 0705
 • กลุ่มงานอำนวยการ 0 3634 0710-11
 • กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 0 3634 0708
 • กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 0 3634 0707
 • กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 0 3634 0706
 • สำนักงานจังหวัดสระบุรี 0 3634 0710-11