• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ผู้ว่าพบประชาชน
(21 ก.ค. 65) พ่อเมืองสระบุรีลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
21 กรกฎาคม 2565

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ออกเยี่ยมเยียนประชาชนตาม โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยในการออกเยี่ยมครั้งนี้ ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ด้วยเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ พื้นที่อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มอบของยังชีพและเครื่องใช้ที่จำเป็นและเงินทุนให้กับครอบครัว ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่ มอบทุนการศึกษา มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาเยาวชนตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ให้เเก่เด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอหนองโดน จากนั้นลงพื้นที่ไปดูสถานที่เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"เป็นกิจกรรมซึ่งจังหวัดสระบุรีมีนโยบายที่สำคัญในการพัฒนาจังหวัดที่อยากเห็นพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยที่ทางจังหวัดได้มอบหมายให้อำเภอทุกอำเภอเข้ามาดูแลทุกข์สุขพี่น้องประชาชนให้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ในทุกมิติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน อีกทั้งกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในการทำกิจกรรมอาสาในพื้นที่ การเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ การช่วยเหลือคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ของทุกพระองค์ การดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ยากจนการซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ การยกฐานะครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. และเร่งรัดดำเนินการติดตามโครงการในพื้นที่จากทุกแหล่งงบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้ทันท่วงที