• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ผู้ว่าพบประชาชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีออกโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เยี่ยมผู้ยากไร้
24 ธันวาคม 2564

(23 ธันวาคม 2564) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี    เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีและคณะ ได้ออกเยี่ยมเยียนประชาชนตาม โครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยในการออกเยี่ยมครั้งนี้ ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ด้วยเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความอบอุ่นให้กับประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยาก  จุดแรกได้เข้าเยี่ยมคือบ้านนางสาวจงจิตร พุดเพ็ง เป็นผู้พิการแขนสองข้าง  อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี  ซึ่งมีสมาชิกที่พักอาศัยจำนวนถึง 16 คน จากนั้นเข้าเยี่ยมบ้านของเหล่ากาชาดที่มอบให้กับนายสมยศ บุญธรรม  จากโครงการซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ ของเหล่ากาชาดสระบุรี จากนั้นแวะเยี่ยมครอบครัวนายฝั่น บุตรพิมพา  หมู่ที่ 7 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี  ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี  ได้สนับสนุนงบประมาณ ในการก่อสร้างซ่อมแชมที่อยู่อาศัยให้กับทั้ง 3 ครอบครัว
          จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เดินทางไปดูสถานที่เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นโครงการขุดบ่อ เพื่ออุปโภค  พื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหมู ซึ่งมีปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งช้ำซาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่ม และเป็นแหล่งรวมน้ำ ซึ่งตำบลหนองหมูมีบ่อน้ำ ซึ่งสามารถใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ แต่ในปัจจุบันบ่อน้ำดังกล่าวมีลักษณะตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุมหนาแน่น เป็นเหตุให้เกิดตะกอนและเศษสิ่งของต่างๆทำให้ไม่สามารถใช้กักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งประชาชนในพื้นที่มีน้ำไม่เพียงพอกับความต้องในการทำการเกษตรกรรม อุปโภคบริโภค ดังนั้นการพัฒนาปรับปรุงบ่อน้ำ โดยที่ชุมชนในพื้นที่จะสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยที่ทำการปกครองอำเภอวิหารแดง และเทศบาลตำบลหนองหมู ได้เข้าไปดูแลเรื่องงบประมาณเรียบร้อยแล้ว