• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ผู้ว่าพบประชาชน
(11 มิ.ย. 63) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ปล่อยขบวนนักสังคมสงเคราะห์นำสิ่งของบริโภคที่จำเป็นมอบช่วยเห
12 มิถุนายน 2563

(11 มิ.ย. 63) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ปล่อยขบวนนักสังคมสงเคราะห์นำสิ่งของบริโภคที่จำเป็นมอบช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
            ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี  นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานขบวนนักสังคมสงเคราะห์ อพม.และภาคีเครือข่าย จิตอาสา เพื่อนำสิ่งของบริโภค ไปมอบให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย จิตอาสา เข้าร่วมปล่อยขบวนรถในครั้งนี้
               โดยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ทั่วประเทศ มีประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว  ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในสังคม ได้แก่ เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้มี รายได้น้อย และผู้ตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจ เร่งให้ความช่วยเหลือเยี่ยวยา ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการช่วยเหลือไปแล้วประมาณ 619 ราย จำนวนเงิน 1,821,000 บาท และมีแผนลงพื้นที่อีกจำนวน 518 ราย จำนวนเงิน 1,083,000 บาท โดยความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอพม.ในพื้นที่ ในการชี้เป้าออกสำรวจและอำนวยความสะดวก ในการลงพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือได้ทั่วถึง 
            สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นการ KICK OFF ปล่อยขบวนคาราวานทีมนักสังคมสงเคราะห์ อพม. และภาคีเครือข่าย จิตอาสา ลงไปในพื้นที่อย่างเป็นทางการเพื่อสำรวจสภาพปัญหาความต้องการ และนำข้อมูลมาวางแผนให้ความช่วยเหลือต่อไป โดยวันนี้จะเป็นการลงพื้นที่อำเกอหนองแคเป็นพื้นที่แรก จำนวน  60  ราย เพื่อมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ พร้อมมอบข้าวกล่องจากสำนักงาน พมจ.และถุงยังชีพจากบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 
             โดยนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  ได้ร่วมลงพื้นที่นำสิ่งของออกแจกจ่ายตามบ้านคนยากไร้และคนป่วยติดเตียงในพื้นที่ พร้อมพูดคุยในการสร้างขวัญ และกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป

ที่มา :  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี