• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
11
6
2
3
1
0
0
0
1
2
4
6
2
การติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี
การพัฒนาศักยภาพความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระบุรี
ปีงบประมาณ
2563
วงเงินงบประมาณ
112,675.00 บาท
- งบลงทุน :
0.00 บาท
- งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่นๆ :
112,675.00 บาท
- เบิกจ่าย :
112,675.00 บาท
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี
สถานะการดำเนินงาน :
ศึกษาข้อมูล กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการ
กิจกรรม ความก้าวหน้าโครงการ แผนที่ วันที่อัพเดท