• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
11
6
2
3
1
0
0
0
1
2
4
6
2
การติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101, 0102 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหว่าง กม. 13+300 - กม.16+400 และ กม.20+600 - กม.21+000 เป็นช่วงๆ ตำบลตลิ่งชัน ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ปีงบประมาณ
2563
วงเงินงบประมาณ
6,200,000.00 บาท
- งบลงทุน :
6,200,000.00 บาท
- งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่นๆ :
0.00 บาท
- เบิกจ่าย :
6,187,488.21 บาท
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :
แขวงทางหลวงสระบุรี
สถานะการดำเนินงาน :
ศึกษาข้อมูล กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการ
กิจกรรม ความก้าวหน้าโครงการ แผนที่ วันที่อัพเดท