• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
11
6
2
3
1
0
0
0
1
2
4
6
2
การติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดเชิงราก ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ปีงบประมาณ
2564
วงเงินงบประมาณ
30,000,000.00 บาท
- งบลงทุน :
30,000,000.00 บาท
- งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่นๆ :
0.00 บาท
- เบิกจ่าย :
16,951,700.00 บาท
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี
สถานะการดำเนินงาน :
ศึกษาข้อมูล กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการ
กิจกรรม ความก้าวหน้าโครงการ แผนที่ วันที่อัพเดท