• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
11
6
2
3
1
0
0
0
1
2
4
6
2
การติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี
พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3224 ตอนท่าคล้อ–แสลงพัน ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โดยการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์เดิม พร้อมทำผิวทางใหม่และตีเส้นจราจร ระยะทาง 4.011 กิโลเมตร
ปีงบประมาณ
2564
วงเงินงบประมาณ
20,000,000.00 บาท
- งบลงทุน :
20,000,000.00 บาท
- งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่นๆ :
0.00 บาท
- เบิกจ่าย :
19,899,956.40 บาท
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :
แขวงทางหลวงสระบุรี
สถานะการดำเนินงาน :
ศึกษาข้อมูล กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการ
กิจกรรม ความก้าวหน้าโครงการ แผนที่ วันที่อัพเดท