• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
11
6
2
3
1
0
0
0
1
2
4
6
2
การติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี
เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมไฟป่า จังหวัดสระบุรี
ปีงบประมาณ
2564
วงเงินงบประมาณ
375,000.00 บาท
- งบลงทุน :
0.00 บาท
- งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่นๆ :
375,000.00 บาท
- เบิกจ่าย :
321,900.00 บาท
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5
สถานะการดำเนินงาน :
ศึกษาข้อมูล กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการ
กิจกรรม ความก้าวหน้าโครงการ แผนที่ วันที่อัพเดท