เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
การติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
วงเงินงบประมาณ
2,000,000.00 บาท
- งบลงทุน :
2,000,000.00 บาท
- งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่นๆ :
0.00 บาท
- เบิกจ่าย :
1,940,000.00 บาท
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จ.สระบุรี
สถานะการดำเนินงาน :
ศึกษาข้อมูล กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการ
กิจกรรม ความก้าวหน้าโครงการ แผนที่ วันที่อัพเดท