เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
การติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
วงเงินงบประมาณ
4,740,000.00 บาท
- งบลงทุน :
4,740,000.00 บาท
- งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่นๆ :
0.00 บาท
- เบิกจ่าย :
3,037,586.60 บาท
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จ.สระบุรี
สถานะการดำเนินงาน :
ศึกษาข้อมูล กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการ
กิจกรรม ความก้าวหน้าโครงการ แผนที่ วันที่อัพเดท