เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
การติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี
โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
วงเงินงบประมาณ
7,932,200.00 บาท
- งบลงทุน :
7,932,200.00 บาท
- งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่นๆ :
0.00 บาท
- เบิกจ่าย :
7,891,300.00 บาท
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :
กอ.รมน.จังหวัด จ.สระบุรี
สถานะการดำเนินงาน :
ศึกษาข้อมูล กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการ
กิจกรรม ความก้าวหน้าโครงการ แผนที่ วันที่อัพเดท