• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
11
6
2
3
1
0
0
0
1
2
4
6
2
การติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ถึง
 ดอนพุด
 บ้านหมอ
 พระพุทธบาท
 มวกเหล็ก
 วังม่วง
 วิหารแดง
 หนองแค
 หนองแซง
 หนองโดน
 เฉลิมพระเกียรติ
 เมืองสระบุรี
 เสาไห้
 แก่งคอย
โครงการ
ทั้งหมด
49
วงเงินงบประมาณ
ทั้งหมด
635,433,860.00
ผลการเบิกจ่าย
ทั้งหมด
444,039,196.06
ลำดับที่ ชื่อโครงการ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สถานะล่าสุด วงเงินงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย วันที่อัพเดท
1
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี
เสร็จสิ้นโครงการ
112,675.00 112,675.00 (100.00%) 12 พ.ค. 64
2
แขวงทางหลวงสระบุรี
เสร็จสิ้นโครงการ
6,200,000.00 6,187,488.21 (99.80%) 12 พ.ค. 64
3
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี
กำลังดำเนินการ
15,000,000.00 6,145,830.00 (40.97%) 12 พ.ค. 64
4
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี
กำลังดำเนินการ
30,000,000.00 16,951,700.00 (56.51%) 12 พ.ค. 64
5
แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี
เสร็จสิ้นโครงการ
10,000,000.00 7,500,000.00 (75.00%) 12 พ.ค. 64
6
แขวงทางหลวงสระบุรี
กำลังดำเนินการ
20,000,000.00 - (0.00%) 12 พ.ค. 64
7
แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี
กำลังดำเนินการ
25,000,000.00 - (0.00%) 12 พ.ค. 64
8
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5
เสร็จสิ้นโครงการ
375,000.00 321,900.00 (85.84%) 12 พ.ค. 64
9
แขวงทางหลวงสระบุรี
เสร็จสิ้นโครงการ
20,000,000.00 19,899,956.40 (99.50%) 2 เม.ย. 64
พิมพ์
ไปที่หน้า