• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 1
พระยาพิไชยรณรงค์สงคราม (ดิศ)
พ.ศ. 2441- 2452
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 2
พระสุระราชภักดี (อ่วม)
พ.ศ. 2452 - 2456
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 3
พระบุรีสราธิการ (เป้า จารุเสถียร)
พ.ศ. 2456 - 2457
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 4
พระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต์ (ส่าง)
พ.ศ. 2457 - 2458
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 5
พระพิศาลสงคราม (ผล)
พ.ศ. 2458 - 2460
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 6
พระพิศาลสงคราม (ผล)
พ.ศ. 2458 - 2460
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 7
พระยารามราชเดช (ม.ร.ว.ปาน นพวงศ์)
พ.ศ. 2461 - 2465
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 8
พระทวาราวดีภิบาล (เชย ชัยประภา)
พ.ศ. 2465 - 2467
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 9
พระจรูญภารการ (โป๊ กูระมะโรหิต)
พ.ศ. 2467 - 2472
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 10
พระยาสุรพลพิพิธ (เป้า สุมนดิษฐ์)
พ.ศ. 2476 - 2476
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 11
พระพิชัยศรแผลง (ผ่อง เอมมะวรรธนะ)
พ.ศ. 2476 - 2481
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 12
นายอุดม บุญประกอบ
พ.ศ. 2481 - 2484
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 13
ขุนนครรัฐเขตต์ (สุนทร ตามไท)
พ.ศ. 2484 - 2486
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 14
ร.ต.อ.พระพิชิตบัญชาการ (ทรัพย์ พิชิต)
พ.ศ. 2486 - 2487
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 15
พ.ต.เล็ก ทองสุนทร
พ.ศ. 2488 - 2489
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 16
นายอุดม บุณยประสพ
พ.ศ. 2489 - 2489
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 17
นายชม ชาตินันทน์
พ.ศ. 2489 - 2490
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 18
ร.ท.ถวิล ระวังภัย
พ.ศ. 2490 - 2492
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 19
นายชุบ พิเศษนครกิจ
พ.ศ. 2492 - 2494
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 20
นายสาย หุตะเจริญ
พ.ศ. 2495 - 2496
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 21
พ.ต.อ.ตระกูล วิเศษรัตน์
พ.ศ. 2496 - 2496
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 22
นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์
พ.ศ. 2496 - 2501
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 23
ขุนสนิท ประชากร
พ.ศ. 2501 - 2504
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 24
นายวรวิทย์ รังสิโยทัย
พ.ศ. 2504 - 2509
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 25
นายประพจน์ เรขะรุจิ
พ.ศ. 2509 - 2513
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 26
นายวิสิษฐ์ ไชยพร
พ.ศ. 2513 - 2514
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 27
นายวิทยา เกสรเสาวภาค
พ.ศ. 2514 - 2515
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 28
นายเลิศ หงส์ภักดี
พ.ศ. 2515 - 2520
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 29
นายโชดก วีรธรรมพูลสวัสดิ์
พ.ศ. 2520 - 2522
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 30
นายอารีย์ วงศ์อารยะ
พ.ศ. 2522 - 2523
ไปที่หน้า