• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
จำนวนหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมด 7 รายการ
ชื่อ :
นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล
ตำแหน่ง :
ปลัดจังหวัดสระบุรี
เบอร์สำนักงาน :
-
โทรศัพท์ :
0 3634 0713
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เลขที่ 123 หมู่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ชื่อ :
นางวรสุดา รัตนสุคนธ์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี
เบอร์สำนักงาน :
-
โทรศัพท์ :
0 3634 0710-1
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
สำนักงานจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ชื่อ :
นางสาวสถาพร ลิ่มพันธ์
ตำแหน่ง :
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี
เบอร์สำนักงาน :
-
โทรศัพท์ :
0 3634 0727 - 8
อีเมลล์ :
saraburi@dpt.mail.go.th
สถานที่ทำงาน :
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ชื่อ :
นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ
ตำแหน่ง :
พัฒนาการจังหวัดสระบุรี
เบอร์สำนักงาน :
-
โทรศัพท์ :
0 3634 0732-33
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เลขที่ 123 หมู่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ชื่อ :
นายชำนาญ แตงจุด
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี
เบอร์สำนักงาน :
-
โทรศัพท์ :
0 3634 0722-5
อีเมลล์ :
ddpmsaraburi@hotmail.com
สถานที่ทำงาน :
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เลขที่ 123 หมู่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ชื่อ :
นายจักรพันธ์ จันทรภูมิ
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
เบอร์สำนักงาน :
-
โทรศัพท์ :
0 3621 1032 ต่อ 102
อีเมลล์ :
saraburi@dol.go.th
สถานที่ทำงาน :
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี ถนน พิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ชื่อ :
นางสาวกาญจน์ชนิษฐา เอกแสงศรี
ตำแหน่ง :
ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
เบอร์สำนักงาน :
-
โทรศัพท์ :
0 3634 0720
อีเมลล์ :
Sri@dla.go.th
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เลขที่ 123 หมู่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000