• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องใจบุญ
10.15
น้องใจบุญ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องใจบุญมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
10.15
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
คณะผู้บริหาร
ชื่อ :
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ
ตำแหน่ง :
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
0 3634 0702
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี 123 หมู่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ประวัติ :

ประวัติการรับราชการ

                 -  22 มิ.ย 2536    ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.3) อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

                 - 10 พ.ค. 2537  ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.3) อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

                 - 24 เม.ย. 2538 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.3) กิ่ง อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

                 - 24 ม.ค. 2543  ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.5) ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ผวจ.ฉะเชิงเทรา

                 - 1 ต.ค. 2544 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.6) ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ผวจ.สมุทรปราการ

                 - 1 ต.ค. 2545 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.6) ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ผวจ.ชลบุรี
 

                 - 29 ต.ค. 2547  บุคลากร 8ว กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

                  -  4 ม.ค. 2549 จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย

                 - 10 พ.ค. 2549 จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว ช่วยราชการสถาบันดำรงราชานุภาพ

                 - 15 ต.ค. 2550 ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง สนผ.สป.มท.

                 - 15 ธ.ค. 2552  ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนผ.สป.มท.

                 -  9 พ.ค. 2554 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

                 -  6 ก.พ. 2555 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว

                 -  18 ก.พ. 2556 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม

                 -  1 ต.ค 2558   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

การศึกษา 
                   - ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                  - ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การฝึกอบรม

                   - หลักสูตรสืบสวน สอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 7

                   - หลักสูตร ผบ.หมวด อส. รุ่นที่ 11

                   - หลักสูตรนักเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 56

                   - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 47

การศึกษาดูงาน
                   - การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ.2546
                   - การพัฒนาเมืองใหม่ ประเทศมาเลเซีย พ.ศ.2546
                   - ระบบการวางผังเมืองต่างประเทศ ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ.2547