เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
คณะผู้บริหาร
ชื่อ :
นายชรัส บุญณสะ
ตำแหน่ง :
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
036-222563
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ถนนพิชัยรนณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ประวัติ :

วัน เดือน ปีเกิด            29 ธันวาคม 2503

การศึกษาอบรม           ประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พนักงานอนามัย)

                                 ปริญญาตรี   - ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)  (2525)
                                                  - นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
                                                  - น.บ.(นิติศาสตร์)

                                 ปริญญาโท   - พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) (2529)

                                 ปริญญาเอก  - รป.ด. (D.P.A.)  (2553)

                                  หลักสูตร     - นายอำเภอ รุ่นที่ 47  (2543)

                                  หลักสูตร     - นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 53 (2552)

                                  หลักสูตร     - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 (2559/2560)

ประวัติการรับราชการ     -  หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านกระทุ่มล้ม อ.สามพราน
                                      จ.นครปฐม (2524)

                                  -  ปลัดอำเภอ (2527) /เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม วปค. /เลขานุการ
                                      ผวจ.ลพบุรี/นครสวรรค์/ผู้ช่วยผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัด

                                   -  ป้องกันจังหวัดลพบุรี/สระบุรี

                                   -  นายอำเภอเมยวดี นายอำเภอเสลภูมิ นายอำเภอจตุรพักตพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

                                   -  นายอำเภอวังม่วง นายอำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี

                                   -  นายอำเภอจักราช จ.นครราชสีมา

                                   -  ปลัดจังหวัดสระบุรี

                                   -  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (2557)

เกียรติคุณที่ได้รับ          -  เกียรติบัตร “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปี 2550 จาก
                                      นายกรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์    -  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

                                   -  ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)