• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
คณะผู้บริหาร
ชื่อ :
นายเอกพร จุ้ยสำราญ
ตำแหน่ง :
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
สายด่วน :
0 3634 0704
โทรศัพท์ :
08 8981 0481
อีเมลล์ :
ekapornsrb@gmail.com
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เลขที่ 123 หมู่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ประวัติ :

ประวัติการรับราชการ

                 -  มีนาคม 2553    นายอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

                 - ธันวาคม 2554  หัวหน้าสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง

                 - พฤษภาคม 2555 นายอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

                 - มีนาคม 2556  เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

                 - ธันวาคม 2556 นายอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

                 - ตุลาคม 2561 ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
 

                 - พฤศจิกายน 2563  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

                  -  8 กุมภาพันธ์ 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

การศึกษา 
                   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยาประยุกต์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เกียรติประวัติ

 

                   - ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2560