• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
คณะผู้บริหาร
ชื่อ :
นางอังคณา ชิตะติตติ
ตำแหน่ง :
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
สายด่วน :
0 3634 0702
โทรศัพท์ :
08 7935 1742
อีเมลล์ :
kai7050@hotmail.com
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เลขที่ 123 หมู่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ประวัติ :

ประวัติการรับราชการ

                 -  17 ต.ค. 2551    หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

                 - 20 ก.ค. 2552  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

                 - 15 มี.ค. 2553 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

                 - 21 พ.ย. 2554  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

                 - 6 ต.ค. 2557 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกทระทรวงมหาดไทย

                 - 16 พ.ย. 2558 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 

                 - 8 ต.ค. 2561  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

                  -  4 ต.ค. 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

การศึกษา 
                   - ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                   - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

                  - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม

                   - หลักสูตรโรงเรียนปลัดอำเภอ รุ่น 113 กรมการปกครอง

                   - หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับกลาง รุ่น 3 ปรจำปี 2550 สำนัักงาน ก.พ.

                   - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 65 สถานบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

                   - หลักสูตรประกาศนียบัตร แนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า