• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
คณะผู้บริหาร
ชื่อ :
นายสมภพ สมิตะสิริ
ตำแหน่ง :
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
สายด่วน :
0 3634 0703
โทรศัพท์ :
06 3902 4677
อีเมลล์ :
somphobsamitasiri@gmail.com
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เลขที่ 123 หมู่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ประวัติ :

ประวัติการรับราชการ

                 -  2534    ปลัดอำเภอ เมืองสนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

                 - 2539  เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

                 - 2541 เลขานุการรองอธิบดี กรมการปกครอง

                 - 2543  หัวหน้าฝ่ายบำรุงท้องที่ ส่วนพัฒนาท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่

                 - 2550 รองผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                 - 2550 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

                 - 2551  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท

                  -  2557 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก

                  -  2560 - 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

                  -  2561 - ปัจจุบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

การศึกษา 
                   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

การฝึกอบรม

 

                   - หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 101 วิทยาลัยการปกครอง

                   - หลักสูตรการนายอำเภอ รุ่นที่ 50 วิทยาลัยการปกครอง

                   - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 52 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

                   - หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริบารระดับสูง รุ่นที่ 20 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

                   - หลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. 2/1) รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

                   - หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 6 สำนักงบประมาณ