• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
คณะผู้บริหาร
ชื่อ :
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์
ตำแหน่ง :
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
สายด่วน :
0 3634 0701
โทรศัพท์ :
08 6364 5423
อีเมลล์ :
governor.srb@gmail.com
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เลขที่ 123 หมู่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ประวัติ :

ภูมิลำเนา

                จังหวัดนนทบุรี

ประวัติการรับราชการ

                 -  24 ตุลาคม 2550        ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

                 - 28 พฤศจิกายน 2551  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

                 - 21 มิถุนายน 2553      หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง

                 - 16 มกราคม 2555       ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

                 - 7 ธันวาคม 2555         รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

                 - 1 ตุลาคม 2558          ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

                 - 4 มีนาคม 2560          ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

                 - 1 ตุลาคม 2561          ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี                

การศึกษา 
                   - รัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                   - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 56


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

                   - 28 กรกฎาคม 2564     ช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

                   - 5 ธันวาคม 2558        มงกฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกฎ (ม.ว.ม.)

                   - 5 ธันวาคม 2555        ช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)