• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องใจบุญ
16.46
น้องใจบุญ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องใจบุญมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
16.46
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
คณะผู้บริหาร
ชื่อ :
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์
ตำแหน่ง :
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
036-223057
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ถนนพิชัยรนณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ประวัติ :

การศึกษา       

- ประถมศึกษา (2514) โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
- มัธยมศึกษาตอนต้น (2517) โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
- มัธยมศึกษาตอนปลาย (2519) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
- ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์)(2522) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโทพัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต(ทางพัฒนาสังคม)(เกียรตินิยมดี) (2537)
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

การศึกษาอบรม 

          - หลักสูตรนักเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 42 (2539) วิทยาลัยการปกครองกรมการปกครอง
          - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 43 (2546) สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
          - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 24 (วปอ.2554)
             วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

          - หลักสูตร Executive Training Program on Provincial and Local Administration
สถาบัน National Graduate Institute for Policy Studies(GRIPS) ระหว่างวันที่ 16-23 กรกฎาคม 2557 ณ ประเทศญี่ปุ่น

การศึกษาดูงาน

          - คณะทำงานร่างหลักสูตรเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยโดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ(2541) ณ รัฐบาลสวีเดน
          - อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศญี่ปุ่น โดยทุน JICA (2542)
  ณ ประเทศญี่ปุ่น
          - ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย (2548) ณ ประเทศอิสราเอล

ประวัติการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

- ปลัดอำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต (ปี 2525 - 2526)

- ปลัดอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ปี 2526 - 2529)

- ประจำกอง หัวหน้างาน และหัวหน้าฝ่าย กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง

  (ปี 2529 - 2542)

- หัวหน้าประจำกิ่งอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย (ปี 2542 - 2544)

- นายอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ปี 2544 - 2545)

- เลขานุการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปี 2545 - 2546)

- ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย (อำนวยการสูง) (ปี 2546 - 2552)

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (26 ต.ค. 2552 - 2 พ.ย. 2557)

- ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (3 พ.ย. 2557 -  30 ก.ย. 2559)

- ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ( 1 ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน)