กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

  • นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว
  • ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  • นางณัฐชนก ระพีพัฒนชลธาร
  • นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  • นางสาวพนิดา โคติเวช
  • พนักงานทรัพยากบุคคล  • นางสาวอุษณี พรมรุ่งโรจน์
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ  • นางสาวสุรัชนี เรืองอุบล
  • เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล