เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(10 ม.ค.61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมตรวจพื้นที่รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
10 มกราคม 2561

วันนี้ (10 ม.ค.61) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมตรวจพื้นที่รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้แทนหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กองพระราชพิธี นายตำรวจพระราชสำนัก กรมโยธาธิการและผังเมือง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอมวกเหล็ก ผู้บริหาร อ.ส.ค. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจพื้นที่รับเสด็จฯ และเข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว