เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(8 ม.ค.61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายฯ
8 มกราคม 2561

วันนี้ (๘ ธันวาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี