• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนาพื้นที่ให้เมืองมี สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการใช้พื้นที่อย่างยั่งยืนและสมดุลจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต
20 เมษายน 2565

"การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 การวางผังนโยบายระดับประเทศ ภาคกลาง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 12.30 – 16.30 น."