• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ข่าวจาก Facebook
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564 เพื่อขยายไปสร้างองค์ความรู้รากเหง้า ประวัติศาสตร์ชาติไทย ความรักชาติ และความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษไทย ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน
25 กุมภาพันธ์ 2565

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2565) ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564  ให้แก่ นายสมภพ สมิตะสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี   นางอังคณา ชิตะติตติ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี   ข้าราชการ  พร้อมนายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด  มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อนำไปเผยแพร่สร้างความภาคภูมิใจและสำนึกในความเป็นไทย    โดยมีเนื้อหาสาระที่สำคัญ อาทิ ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย การดำรงอยู่ได้ของความเป็นไทย หลักและสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยดำรงอยู่ได้ ราชวงศ์จักรี ยอดวีรกษัตริย์ ยอดวีรบุรุษ-วีรสตรีและบุคคลสำคัญ พระปฐมบรมกษัตริย์ราชวงศ์จักรี ธงชาติไทย ปราชญ์ชาวบ้าน และบทกลอนประวัติศาสตร์ชาติไทย เป็นต้น                 ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้ส่งมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564 ให้ทุกจังหวัด เพื่อนำไปเผยแพร่ให้แก่ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และคนในจังหวัดได้เรียนรู้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและสำนึกในความเป็นไทย ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี