• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ข่าวจาก Facebook
จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด " Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต " ผ่านระบบออนไลน์
9 ธันวาคม 2564

วันนี้ (9 ธ.ค.64) ที่ห้องประชุมตะแบกนา ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมกิจกรรม งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ภายใต้แนวคิด " Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต " ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)  โอกาสนี้ ได้รับชมวีดิทัศน์การประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้งได้ร่วมกันแสดงพลังต่อต้านการทุจริต โดยการชูป้าย “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย” ภายใต้แนวคิด " Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต และองค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้าน คอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) และต่อมาประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีในอนุสัญญาดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 จากค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index, CPI) ของ 180 ประเทศ ทั่วโลก ปรากฎว่า 2 ใน 3 หรือจำนวน 120 จาก 180 ประเทศ ได้คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน จึงสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจัง ต่อเนื่องและเข้มข้นยิ่งขึ้น

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี