• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจังหวัดสระบุรี ยื่นเอกสารสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดสระบุรี
10 สิงหาคม 2564

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจังหวัดสระบุรี ยื่นเอกสารสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดสระบุรี ตามที่ จังหวัดสระบุรีได้ประกาศให้บุคคลทั่วไปยื่นเอกสารสมัครเป็นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดสระบุรี ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยส่งทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) นั้น จังหวัดสระบุรีได้ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร ตามประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง การจัดทําบัญชีสํารองตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แล้ว มีผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จํานวน ๑,๐๖๖ ราย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน