• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ข่าวจาก Facebook
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 2 และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน
1 เมษายน 2564

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะ  และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 2 และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ 6 มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้ดําเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว นั้น บัดนี้ ได้ประมวลผลคะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดในเอกสารประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว คณะกรรมการ ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการ ประเมินครั้งที่ ๒ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ