• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานบริการ (e-Service) ตามโครงการจังหวัดพันธุ์ใหม่ จังหวัดสระบุรี
19 สิงหาคม 2563

งานบริการ (e-Service)  ตามโครงการจังหวัดพันธุ์ใหม่ จังหวัดสระบุรี

1. สำนักงานประกันสังคม 

ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40 https://www.sso.go.th/section40_regist/

ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน https://www.sso.go.th/eform/unemploy.do

2. กรมการจัดหางาน 

ขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน  https://empui.doe.go.th/auth/index

3. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน            

คำร้องทั่วไปหรือคำร้องเกี่ยวกับสิทธิ์ได้รับเงิน (บริการรับคำร้อง ตามมาตรา 123 (พรบ.คุ้มครองแรงงาน..2541))   http://s90.labour.go.th/e_request/login.php

4. กรมพัฒนาที่ดิน          

ขอรับสารเร่ง พด. หญ้าแฝก และเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด http://sql.ldd.go.th/service/

5. กรมการขนส่งทางบก          

จองคิวเพื่อเข้ารับบริการล่วงหน้างานด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ (ผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue)  

           ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

           iOS Link: https://apple.co/2GIHARd

           แอนดรอยด์ Link: http://bit.ly/2IkLpyO

6. กรมสรรพสามิต          

ขอใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่าน อินเทอร์เน็ต คลิก !!!