เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(17 ม.ค. 62) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 มกราคม 2562

(17 มกราคม 2562) เวลา 08.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมจังหวัดสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 เห็นชอบให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นวันรัฐพิธี ดังนั้นในวันนี้จังหวัดสระบุรีจึงได้จัดพิธีถวายราชสักการะ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562 โดยมีข้าราชการตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี และพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรี ทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยพร้อมเพรียง