เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดสระบุรี ไตรมาส 2 ปี 2561 (เมษายน - มิถุนายน)
7 สิงหาคม 2561

กระทรวงแรงงานได้จัดทำโครงการจัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด เพื่อให้มีข้อมูลด้านแรงงานที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน จึงให้สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรีจัดทำสถานการณ์ด้านแรงงานขึ้น เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป