เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(7 มิ.ย. 61) นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  ต้อนรับ พล.ท.พิบูลย์  มณีโชติ ผอ.ศปป.๑  กอ.รมน
7 มิถุนายน 2561

วันที่ (7 มิ.ย. 61) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  ต้อนรับ พล.ท.พิบูลย์  มณีโชติ ผอ.ศปป.๑  กอ.รมน.และคณะติดตาม   และเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์และขยายเครือข่ายมวลชน  รุ่นที่ ๓  ณ  อาคารเอนกประสงค์เชิงเขาตาแป้น (ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  ตำบลมิตรภาพ  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี