เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(14 มี.ค. 61) นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  ต้อนรับประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 1 (พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์) และคณะ ในการลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1
14 มีนาคม 2561

วันนี้ (14 มี.ค. 61) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  ต้อนรับประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ ๑ (พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์) และคณะ ในการลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑  ณ  ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี