เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(14 มี.ค. 61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลผู้บริหารองค์การตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย
14 มีนาคม 2561

วันนี้ (14 มี.ค. 61) เวลา ๐๙.๓๐ น.นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลผู้บริหารองค์การตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี