เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทปบันทึกการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
27 กุมภาพันธ์ 2561

สามารถดาวน์โหลดเทปบันทึกการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล ZVideo Conference) ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1_RdLdU2KdXXDEs-D_w60gsoCAS-dNFt1/view