เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
( 07 ก.พ. 61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิด งานนิทรรศการอาชีวะนิทรรศ ๖๑
8 กุมภาพันธ์ 2561

( 07 ก.พ. 61) เวลา  ๐๙.๔๕ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิด งานนิทรรศการอาชีวะนิทรรศ ๖๑ นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคตอาชีวะ ๔.๐  ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต อาชีวะ 4.0 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี เพื่อเป็นเวทีที่ให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและประยุกต์ใช้วิชาการ บูรณาการร่วมกับด้านวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการแสดงผลงานวิชาการของนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่นผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานนวัตกรรม โครงงานนักศึกษา และการขายสินค้าผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาที่นำมาแสดงศักยภาพด้านการศึกษาของสายอาชีวศึกษา เพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 และช่วยปรับเปลี่ยนประเทศไทยเข้าสู่ความทันสมัยสอดคล้องกับยุคดิจิทัล นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงผลความคืบหน้าการจัดการศึกษาให้กับชุมชนและสังคมได้ทราบความคืบหน้าในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีด้วย ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสระบุรี