เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ปิดประกาศ 15 วัน ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
30 มกราคม 2561

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี ดำเนินการปิดประกาศและเชิญชวนประชาชนไปตรวจดู แผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด และรายการประกอบแผนผังของผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน