เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(29 ม.ค. 61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจพื้นที่การเตรียมพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
29 มกราคม 2561

วันนี้ (29 ม.ค. 61) เวลา ๑๕.๓๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจพื้นที่การเตรียมพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  ในวันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑  ณ  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี