เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(28 ธ.ค. 60) การประชุมพิจารณาจัดหาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
28 ธันวาคม 2560

วันนี้ (28 ธ.ค. 60) เวลา ๑๕.๐๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดหาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี