• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
นโยบายจังหวัด

ค่านิยม :  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน บูรณาการความร่วมมือ ยึดถือระบบคุณธรรม
วัฒนธรรม : ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซือสัตย์สุจริต มีความสามัคคี และบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน