• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องใจบุญ
11.12
น้องใจบุญ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องใจบุญมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
11.12
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ยุทธศาสตร์
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ตัวชี้วัด : 1. รายได้จากการส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 5
 • 2. รายได้จากการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 16
 • เป้าประสงค์ : การลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาดในจังหวัดเพิ่มขึ้น
 • กลยุทธ์ : มีจำนวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้
 • 1) เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจสู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
  2) พัฒนายกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแบบทางเลือกสอดคล้องกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
  3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่เอื้อต่อการลงทุนภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ
  4) พัฒนาสภาพแวดล้อมสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล
 • ตัวชี้วัด : 1. สินค้าและบริการที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้าสากลเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 85
 • 2. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นที่ได้รับมาตรฐานชุมชน 40 ผลิตภัณฑ์
 • เป้าประสงค์ : ต่างประเทศให้ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของจังหวัด
 • กลยุทธ์ : มีจำนวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้
 • 1) เพิ่มประสิทธิภาพผลิตผลเกษตรปลอดภัยอาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีมาตรฐาน
  2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ
  3) ส่งเสริมการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานสอดคล้องกับภาคการผลิตสาขาเป้าหมาย เฉพาะ
  4) ส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่ทันสมัย
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย
 • ตัวชี้วัด : 1. คดีอาชญากรรมและคดียาเสพติด ลดลงคิดเป็นร้อยละ 25
 • 2. จำนวนอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 35
  3. ครอบครัวอบอุ่นตามเกณฑ์ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 85
  4. หมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 90
 • เป้าประสงค์ : ประชาชนอยู่ในสังคมปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตและมีความสุข
 • กลยุทธ์ : มีจำนวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้
 • 1) เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  2) ส่งเสริมสังคมแห่งคุณภาพสอดคล้องตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3) เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และดำรงชีวิตแบบพอเพียง
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน
 • ตัวชี้วัด : 1. ประชากรที่เข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อยละ 95
 • 2. จำนวนข้อร้องเรียนในการให้บริการที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 90
 • เป้าประสงค์ : ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง
 • กลยุทธ์ : มีจำนวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้
 • 1) ส่งเสริมการบริการสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า
  2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล
  3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ