• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด
 • ประเด็นการพัฒนา ประกอบไปด้วย 4 ประเด็น ดังนี้

 • ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)
 • วัตถุประสงค์ : จังหวัดสระบุรีเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ น่าอยู่ เติบโตอย่างสมดุลและต่อเนื่อง
 • ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
 • แนวทางการพัฒนา :
 • 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน
  1.2 ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
  1.3 ยกระดับการบริหารจัดการสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 • ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การเกษตร การท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานสากล
 • วัตถุประสงค์ : สินค้าและบริการได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น
 • ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น
 • แนวทางการพัฒนา :
 • 2.1 ส่งเสริมระบบการผลิต การแปรรูปสินค้าสู่มาตรฐานสากล (ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า เกษตรปลอดภัย)
  2.2 พัฒนายกระดับศักยภาพด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ
  2.3 ยกระดับการบริหารจัดการ การตลาด และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

 • ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย
 • วัตถุประสงค์ : ประชาชนอยู่ในสังคมปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตและมีความสุข
 • ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้ของดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HAI)
 • แนวทางการพัฒนา :
 • 3.1 เสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  3.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3.3 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

 • ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณะสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ
 • วัตถุประสงค์ : ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง
 • ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
 • แนวทางการพัฒนา :
 • 4.1 ยกระดับการบริการสาธารณะโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
  4.2 พัฒนาสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล
  4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ