• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ประวัติความเป็นมาของศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
      ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 53 ไร่ 49 ตารางวา (ที่ราชพัสดุ ทะเบียนที่ สบ. 580 บางส่วน)
      เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2559 ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 598,500,000 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)
      เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานพิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน ณ อาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรี และเมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ได้เริ่มใช้อาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรีเป็นสถานที่ปฏิบัติราชการ
      ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย 4 อาคาร รวมพื้นที่ใช้สอย 30,749 ตารางเมตร ได้แก่
       1. อาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรี 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 16,748 ตารางเมตร แบบจตุรมุข
       2. อาคารหอประชุมจังหวัดสระบุรี 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 3,983 ตารางเมตร ความจุ 1,000 ที่นั่ง
       3. อาคารจอดรถ 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 9,732 ตารางเมตร ความจุ 200 คัน
       4. อาคารโรงอาหาร 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 286 ตารางเมตร ความจุ 50 ที่นั่ง
      นอกจากนี้ ยังมีสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มีพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ เป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
      ปัจจุบัน มีส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคของจังหวัดสระบุรีเข้าใช้อาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรีเป็นสถานที่ปฏิบัติราชการ จำนวน 24 ส่วนราชการ รวมข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีจำนวนทั้งสิ้น 600 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564)
      การเดินทางเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี สามารถเดินทางทางได้ด้วยรถยนต์ โดยใช้เส้นทางถนนมิตรภาพมุ่งตรงสู่ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี (ประตูฝั่งทางรถไฟ) หรือจากถนนมิตรภาพ และข้ามบริเวณสะพานอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 2-3 ถนนมิตรภาพ มุ่งตรงสู่ศูนย์ราชจังหวัดสระบุรี (ประตูฝั่งอ่างเก็บน้ำ) ซึ่งสะพานดังกล่าวจะแล้วเสร็จและเปิดให้ใช้อย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2564
      นอกจากนี้ พ.ศ. 2566 การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ช่วงชุมทางบ้านภาชี-นครราชสีมา) จะแล้วเสร็จซึ่งจะมีจุดจอดรถไฟความเร็วสูง ณ สถานีสระบุรี ซึ่งอยู่บริเวณประตูทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี (ประตูฝั่งทางรถไฟ) เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ที่จะมาติดต่อราชการ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี