• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ติดต่อจังหวัด
๑๒๓ หมู่ที่ ๖ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ๑๘๐๐๐

โทร/แฟกซ์. ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๑๐
E-mail : saraburi@moi.go.th