• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

๑๒๓ หมู่ที่ ๖ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ๑๘๐๐๐
โทรศัพท์./แฟกซ์. ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๑๐ E-mail: saraburi@moi.go.th

แบบฟอร์มร้องเรียนร้องทุกข์ จังหวัดสระบุรี
ข้อมูลผู้ร้องเรียน
*
*
*
ท่านต้องการให้หน่วยงานติดต่อกลับหลังจากที่รับเรื่องร้องเรียนหรือไม่
 
เรื่องที่ต้องการร้องทุกข์

รองรับไฟล์สกุล *.png ,*.jpg ,*.gif ,*.pdf, *.doc, *.docx